Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr. Ljubiša Postolović, spec. fizikalne med. i rehab.

BIOGRAFIJA

Dr. Postolović rođen je u Puli, nakon srednje medicinske škole upisuje Medicinski fakultet u Rijeci na kojem je diplomirao u veljači 1992. Nakon položenog stručnog ispita radi na Hitnoj medicinskoj pomoći u Domu zdravlja u Malom Lošinju. Potom radi u Školskom dispanzeru u Domu zdravlja Pula i naredne godine ponovo se zapošljava na Hitnoj med. pomoći Doma zdravlja u Malom Lošinju gdje radi narednih pet godina. Od 1. ožujka 1999.g. stalno je zaposlen u Lječilištu Veli Lošinj gdje vodi ambulantu za djecu oboljelu od bronhalne astme. U travnju 2011.g polaže spec. ispit te stiče zvanje spec. fizikalne med. i rehabilitacije.

Član je Hrvatskog reumatološkog društva.

Dr. Postolović već više od 15 godina radi sa djecom oboljelom od bronhalne astme na otoku Lošinju.

Vrste usluga:

 • opći i specijalistički pregled
 • konzultacije o bronhalnoj astmi dječje dobi
 • infiltracije lijeka u bolne točke na tijelu (u rame, koljeno, karpalni kanal, tendovaginitisi, plantrani fascitis, epikondilitis)

Vrste pretraga:

 • spirometrija
 • pulsna oksimetrija
 • klinička procjena funkcijskog statusa opsega pokreta zglobova, manualni mišični test

Indikacije:

 • različita bolna stanja lokomotornog sustava
 • ograničenja u svakodnevnom funkcioniranju vezana za lokomotorni sustav
 • stanja nakon ozljeda (prijelomi, uganuća, istegnuća, sportske ozljede i sl.)
 • održavajuća rehabilitacija neuroloških bolesnika (stanja nakon  cerebralnog inzulta i sl.), rehabilitacija nakon ugradnje proteza u kuk ili koljeno.

NAPOMENA:

 • donijeti med. dokumentaciju na pregled radi mogućih kontraindikacija za elektroterapijske ili druge vrste procedura (pace-maker, implantati, proteze, poremećaji srčanog ritma i sl.)
 • Ako postoji potreba dodatne dijagnostičke obrade korisnik će biti upućen na dodatnu obradu u partnersku zdravstvenu ustanovu.
 • Informirati o alergijskim reakcijama na lijekove odnosno znati nazive lijekova koje se koristi radi moguće interreakcije antireumatskih lijekova i lijekova koje se već uzimaju.